تکسا

نام نرم افزار توضـیحـات    
       
تکسا ۱۲۳+ جامع  برآورد قیمت- پیشنهاد قیمت و آنالیز (بدون آنالیز نفت و گاز) -صورت وضعیت و تعدیل    
تکـسـا ۰۰۱ نرم افزار محاسبه صورت وضعیت و تعدیل از ریزمتره تا مبلغ صورت وضعیت و محاسبات تعدیل    
  ریز متره ← خلاصه متره ← برگه مالی ← مبالغ فصول ← مبلغ صورت وضعیت ← محاسبات تعدیل+ فعالیتها
√  گزارشات رنگی با درج اعداد پیمانکار ، مشاور ، کارفرما.   √حمل مصالح مصرفی     √ آهن و سیمان
√ محاسبه حامل های انرژی و ارز √ ‏مقایسه با برآورد و پیشنهاد(% انجام و % پیشنهاد)   √ ‏تعدیل میانگین
   
       
تکـسـا ۰۰۲+ نرم افزار محاسبه قیمت پیشنهادی بر اساس آنالیز و لیستهای تجهیز، ماشین آلات، پرسنل و . . .    
  √قیمت پیشنهادی از آنالیز √رشد میانگین فصلی‏ √%پیشنهادی برای آیتم ، فصول، دفترچه ، پروژه √منابع نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح پروژه √‏+-تعدیل ‏ √‏آنالیز ضریب بالاسری √پروژه مادر √گزارشات ویژه ۴۹۵۱ و ۷۶۵۷۴ √کدهای اضافه و کسر بها √ انتقال به کنترل پروژه و رسم نمودار گانت    
       
تکسـا ۰۰۳ نرم افزار برآورد قیمت پروژه به دو صورت فهرست بهایی یا متر مربع زیربنا    
  ریز متره ← خلاصه متره ← برگه مالی ← مبالغ فصول ← خلاصه ارقام و ضرایب
√ فهرست بهای تجمیعی √مصالح مصرفی:مابه التفاوت حمل‏   √مابه التفاوت آهن وسیمان‏  √+تعدیل  √کدهای اضافه،کسربها   √گزارشات ویژه ۴۹۵۱ و  ۷۶۵۷۴ و بخشنامه سرجمع   √تغییر مقادیر : افزایش – کاهش   √تشکیل پروژه مادر
   
       
تکسـا ۰۰۰+ آنالیزبهای آیتمهای فهرست بها (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل) سازمان مدیریت و وزارت نفت    
آنالیز بها √آنالیزبهای سازمان مديريت √‏قیمت های منابع پایه √‏آنالیزبهای هرآیتم ‏ √منابع ۴ گانه پروژه    
آنالیز نفت و گاز √ آنالیزبهای وزارت نفت √ آنالیز بهای هر آیتم √منابع ۴ گانه پروژه (فقط در نسخه جامع قابل انتخاب ميباشد)    
شهرداری √ فهرست بهای شهرداری √گزارشات خاص شهرداری    
 تحت شبکه تحت شبکه تا سه نود