تکسا

فهرست نرم افزار های تکساتکسا

نام نرم افزارتوضیحات
تکسا123+ جامع برآورد قیمت- پیشنهاد قیمت و آنالیز (بدون آنالیز نفت و گاز) -صورت وضعیت و تعدیل
تکـسـا 001نرم افزار محاسبه صورت وضعیت و تعدیل از ریزمتره تا مبلغ صورت وضعیت و محاسبات تعدیل
ریز متره ← خلاصه متره ← برگه مالی ← مبالغ فصول ← مبلغ صورت وضعیت ← محاسبات تعدیل+ فعالیتها
√  گزارشات رنگی با درج اعداد پیمانکار ، مشاور ، کارفرما.   √حمل مصالح مصرفی     √ آهن و سیمان
√ محاسبه حامل های انرژی و ارز √ ‏مقایسه با برآورد و پیشنهاد(% انجام و % پیشنهاد)   √ ‏تعدیل میانگین
تکـسـا 002+نرم افزار محاسبه قیمت پیشنهادی بر اساس آنالیز و لیستهای تجهیز، ماشین آلات، پرسنل و . . .
√قیمت پیشنهادی از آنالیز √رشد میانگین فصلی‏ √%پیشنهادی برای آیتم ، فصول، دفترچه ، پروژه √منابع نیروی انسانی، ماشین آلات و مصالح پروژه √‏+-تعدیل ‏ √‏آنالیز ضریب بالاسری √پروژه مادر √گزارشات ویژه 4951 و 76574 √کدهای اضافه و کسر بها √ انتقال به کنترل پروژه و رسم نمودار گانت
تکسـا 003نرم افزار برآورد قیمت پروژه به دو صورت فهرست بهایی یا متر مربع زیربنا
ریز متره ← خلاصه متره ← برگه مالی ← مبالغ فصول ← خلاصه ارقام و ضرایب
√ فهرست بهای تجمیعی √مصالح مصرفی:مابه التفاوت حمل‏   √مابه التفاوت آهن وسیمان‏  √+-تعدیل  √کدهای اضافه،کسربها   √گزارشات ویژه 4951 و  76574 و بخشنامه سرجمع   √تغییر مقادیر : افزایش - کاهش   √تشکیل پروژه مادر
تکسـا 000+آنالیزبهای آیتمهای فهرست بها (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل) سازمان مدیریت و وزارت نفت
آنالیز بها√آنالیزبهای سازمان مديريت √‏قیمت های منابع پایه √‏آنالیزبهای هرآیتم ‏ √منابع 4 گانه پروژه
آنالیز نفت و گاز√ آنالیزبهای وزارت نفت √ آنالیز بهای هر آیتم √منابع 4 گانه پروژه (فقط در نسخه جامع قابل انتخاب ميباشد)
شهرداری√ فهرست بهای شهرداری √گزارشات خاص شهرداری
 تحت شبکهتحت شبکه تا سه نود