حسابداری

اظهار نامه عملکرد

حسابداری_accounting

اظهار نامه عملکرد نوعی اظهار نامه مالیاتی است کهاشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از انکه کلیع مبالغ سود وزیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهار نامه را بر اساس ان تهیه کرده و باید 25 درصد میزان سود خود را مطابق با اظهار نامه عملکردمالیات بپردازند.در واقع منظور از عملکرد نتیجه فغالیت های تجاری است که در یک دوره مالی رخ می دهد.تعریف جامع تر در مورد اظهار نامه عملکرد در واقع بیان کننده اظهار در آمد ها,هزینه ها,دارایی ها,بدهی ها,سرمایه ها,معافیت ها در آمد هایی که مشمول مالیلت می شوند,بخشودگی مالیاتی و سایر اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی و مدل زندگی وکسب و کارهای آنها است.

چه کسانی باید اطهار نامه عملکرد تهیه کنند؟

همه اشخاص حقیقی که دارای درآمد شغل و کسب و کار بوده مطابق با ماده 95 قانون مالیات های مستقیم موظف اند بر اساس سال مالی نتیجه عملکرد مالی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. در همین راستا اشخاص حقیقی که شرکت داشته و شرکت انها به ثیت رسیده است هم موظف اند طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اظهار نامه عملکرد را تهیه وبه همراه تراز نامه و صورت سود و زیان خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و حتما باید این کار در مهلت مقرر شده خود انجام شود.

شرکت فارس پروژه کلیه امور مربو به تهیه و تنظیم اظهار نامه عملکرد و ارسال ان به سازمان امور مالیاتی انجام داده وبرای رسیدگی به امور مراجعه کنندگان و خدمت رسانی به انها صد در صد اماده است.                             به امید دیدار